محصولات

محصولات

کوپلینگ ارتجاعی
کوپلینگ سانگیل
کوپلینگ ارتجاعی

انواع کوپلینگ ارتجاعی مناسب برای دور های بالا و توان تحمل بالا ساخت کره

نمایش قطعات