محصولات

محصولات

گیربکس دنده ساده دقت بالا
گیربکس دنده ساده دقت بالا

انواع گیربکس دقت بالا خورشیدی از 1 به 3 تا 1 به 100 با دقت بالا ساخت تایوان

نمایش قطعات

گیربکس خورشیدی دنده ساده
گیربکس خورشیدی دنده ساده

انواع گیربکس خورشیدی دنده ساده از 1 به 3 تا 1 به 100 با دقت بالا ساخت تایوان

نمایش قطعات

گیربکس خورشیدی دنده هلیکال
گیربکس خورشیدی دنده هلیکال

انواع گیربکس های خورشیدی دنده هلیکال از 1 به 3 تا 1 به 100 با دقت بالا ساخت تایوان

نمایش قطعات

گیربکس خورشیدی استنلس استیل
گیربکس خورشیدی استنلس استیل

انواع گیربکس های خورشیدی استنلس استیل از 1 به 3 تا 1 به 100 با دقت بالا ساخت تایوان

نمایش قطعات

گیربکس خورشیدی انتقال نیرو و جهت
گیربکس خورشیدی انتقال نیرو و جهت

انواع گیربکس های خورشیدی انتقال نیرو و جهت از 1 به 3 تا 1 به 100 با دقت بالا ساخت تایوان

نمایش قطعات

گیربکس خورشیدی هالو شفت
گیربکس خورشیدی هالو شفت

انواع گیربکس های خورشیدی هالو شفت از 1 به 3 تا 1 به 100 با دقت بالا ساخت تایوان

نمایش قطعات