محصولات

محصولات

انواع مدل های مختلف دنده شانه ای ساده
دنده شانه ای ساده

انواع دنده شانه ای ساده از مدول 1 تا 6 برای تبدیل حرکت گردشی به خطی یا باالعکس استفاده می شود ساخت چین

نمایش قطعات