محصولات

محصولات

 بلبرینگ  مفصلی یا سرجک
بلبرینگ مفصلی

بلبرینگ مفصلی ، چرخش در زاویه های محدودی ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت کره

نمایش قطعات

بلبرینگ کروی ساده
بلبرینگ کروی ساده

بلبرینگ کروی ساده ، چرخش در زاویه های محدودی ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت کره

نمایش قطعات

اتصالات توپی ، چرخش در زاویه های محدودی ،  اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت کره
اتصالات توپی

اتصالات توپی ، چرخش در زاویه های محدودی ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت کره

نمایش قطعات