محصولات

محصولات

بلبرینگ مفصلی شعاعی بدون نگهدارنده
بلبرینگ مفصلی شعاعی بدون نگهدارنده

بلبرینگ مفصلی شعاعی بدون نگهدارنده اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

نمایش قطعات

بلبرینگ مفصلی زاویه ای
بلبرینگ مفصلی زاویه ای

بلبرینگ مفصلی زاویه ای ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

نمایش قطعات

بلبرینگ مفصلی کف گرد
بلبرینگ مفصلی کف گرد

بلبرینگ مفصلی کف گرد ، ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

نمایش قطعات

 بلبرینگ مفصلی شعاعی با نگهدارنده
بلبرینگ مفصلی شعاعی با نگهدارنده

بلبرینگ مفصلی شعاعی با نگهدارنده اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

نمایش قطعات