محصولات

محصولات

MH/JH جک اسکرو سری
MH/JH جک اسکرو سری

انواع جک اسکرو ، بال اسکرو و لیداسکرو ، جک اسکرو های سرعتی ساخت آلمان

نمایش قطعات

 جک اسکرو
M/J جک اسکرو سری

انواع جک اسکرو ، بال اسکرو و لیداسکرو ، جک اسکرو های سرعتی ساخت آلمان

نمایش قطعات

جک اسکرو سرعت بالا
جک اسکرو سرعت بالا

انواع جک اسکرو سرعت بالا ، بال اسکرو و لیداسکرو ، جک اسکرو های سرعتی ساخت آلمان

نمایش قطعات

اتصالات جک اسکرو
اتصالات جک اسکرو

اتصالات جک اسکرو ساخت آلمان

نمایش قطعات