قطعات

قطعات

L050

با گام 9.5 میلیمترL پولی تایمینگ050 برای تسمه با پهنای 12 میلیمتر

pdf 3D

L075

با گام 9.5 میلیمترL پولی تایمینگ075 برای تسمه با پهنای 19 میلیمتر

pdf 3D

L100

با گام 9.5 میلیمترL پولی تایمینگ100 برای تسمه با پهنای 25 میلیمتر

pdf 3D