محصولات

محصولات

انواع چرخ دنده  مخروطی برای انتقال حرکت میان دو محور متقاطع ، تغییر جهت و... ساخت چین
OBC چرخ دنده مخروطی برند

انواع چرخ دنده های مخروطی برای انتقال حرکت میان دو محور متقاطع ، تغییر جهت و... ساخت چین

نمایش قطعات