محصولات

محصولات

بال بوشینگ بدون فلنج
بال بوشینگ بدون فلنج

انواع بال بوشینگ بدون ساچمه در سایزها و ابعاد مختلف ساخت تایوان

نمایش قطعات

انواع بال بوشینگ بدون ساچمه
بال بوشینگ با فلنج گرد

انواع بال بوشینگ بدون ساچمه در سایزها و ابعاد مختلف ساخت تایوان

نمایش قطعات

بال بوشینگ با فلنج چهار گوش
بال بوشینگ با فلنج چهار گوش

انواع بال بوشینگ بدون ساچمه در سایزها و ابعاد مختلف ساخت تایوان

نمایش قطعات