محصولات

محصولات

 بلبرینگ یاتاقان روی شفت تنظیم با پیچ آلن
بلبرینگ یاتاقان با تنظیم پیچ آلن

بلبرینگ یاتاقان تنظیم با پیچ آلن ، حرکت نسبی قطعات را مقید می سازد در راستای مشخص انجام گیرد. ساخت تایوان

نمایش قطعات