بلبرینگ یاتاقانی روی شفت تنظیم با پیچ آلن

بلبرینگ یاتاقانی با تنظیم پیچ آلن

بلبرینگ یاتاقانی تنظیم با پیچ آلن ، حرکت نسبی قطعات را مقید می سازد در راستای مشخص انجام گیرد. ساخت تایوان

نمایش قطعات
Page 1 of 1