محصولات

محصولات

بلبرینگ یاتاقان تنظیم با کلاهکی
بلبرینگ یاتاقان تنظیم با کلاهکی

بلبرینگ یاتاقان تنظیم با کلاهکی ، حرکت نسبی قطعات را مقید می سازد در راستای مشخص انجام گیرد. ساخت تایوان

نمایش قطعات