محصولات

محصولات

بلبرینگ یاتاقانی تنظیم با بوش کونیک
بلبرینگ یاتاقانی تنظیم با بوش کونیک

بلبرینگ یاتاقانی تنظیم با بوش کونیک ، حرکت نسبی قطعات را مقید می سازد در راستای مشخص انجام گیرد. ساخت تایوان

نمایش قطعات