محصولات

محصولات

 بلبرینگ  مفصلی یا سرجک
بلبرینگ مفصلی

بلبرینگ مفصلی ، چرخش در زاویه های محدودی ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت کره

نمایش قطعات