محصولات

محصولات

مهره تیپ 5 برای پروفیل آلومینیوم سری 20
مهره تیپ 5 برای پروفیل سری 20

مهره تیپ 5 برای پروفیل آلومینیوم سری 20 برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

مهره تیپ 5 برای پروفیل آلومینیوم سری 20
مهره تیپ 6 برای پروفیل سری 25

مهره تیپ 6 برای پروفیل آلومینیوم سری 25 برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

مهره تیپ 8 برای پروفیل آلومینیوم سری 30
مهره تیپ 8 برای پروفیل سری 30

مهره تیپ 8 برای پروفیل آلومینیوم سری 30 برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

مهره تیپ 10 برای پروفیل آلومینیوم سری 45
مهره تیپ10برای پروفیل سری 45

مهره تیپ 10 برای پروفیل آلومینیوم سری 45 برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

مهره های اختصاصی پروفیل آلومینیوم شیاردار
مهره های اختصاصی پروفیل آلومینیوم

مهره های اختصاصی پروفیل آلومینیوم شیاردار برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

مهره چهارگوش  اتصالات پروفیل آلومینیوم شیاردار
مهره چهارگوش پروفیل آلومینیوم

مهره چهارگوش اتصالات پروفیل آلومینیوم شیاردار برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی

نمایش قطعات

مهره واشر سرخود اتصالات پروفیل آلومینیوم شیاردار
مهره واشر سرخود پروفیل آلومینیوم

مهره واشر سرخود اتصالات پروفیل آلومینیوم شیاردار برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات