محصولات

محصولات

مهره بال اسکرو با ساچمه گردان داخلی
بال اسکرو سری ساچمه گردان داخلی

بال اسکرو با ساچمه گردان داخلی ساخت تایوان از سایز 6 میلیمتر تا 80 میلیمتر و از گام 1 میلیمتر تا 64 میلیمتر

نمایش قطعات