محصولات

محصولات

پایه پروفیل آلومینیوم شیاردار
پایه پروفیل آلومینیوم

پایه پروفیل آلومینیوم برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

اتصالات کفی پروفیل آلومینیوم
اتصالات کفی پروفیل آلومینیوم

اتصالات کفی پروفیل آلومینیوم شیاردار برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

لولا فلزی پروفیل آلومینیوم شیاردار
لولا فلزی پروفیل آلومینیوم

لولا فلزی پروفیل آلومینیوم برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

لولا پلاستیکی پروفیل آلومینیوم شیاردار
لولا پلاستیکی پروفیل آلومینیوم

لولا پلاستیکی پروفیل آلومینیوم برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

پایه شیشه پروفیل آلومینیوم شیاردار
پایه شیشه پروفیل آلومینیوم

پایه شیشه پروفیل آلومینیوم برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

پایه کابل پروفیل آلومینیوم شیاردار
پایه کابل پروفیل آلومینیوم

پایه کابل پروفیل آلومینیوم برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات