محصولات

محصولات

کلمپ های اتصال سریع خوابیده ( نیوتنی ) به صورت دستی و پنوماتیکی ساخت ترکیه
کلمپ نیوتنی خوابیده

کلمپ های اتصال سریع خوابیده ( نیوتنی ) به صورت دستی و پنوماتیکی ساخت ترکیه

نمایش قطعات

کلمپ های اتصال سریع ایستاده ( نیوتنی ) به صورت دستی و پنوماتیکی ساخت ترکیه
کلمپ نیوتنی ایستاده

کلمپ های اتصال سریع ایستاده ( نیوتنی ) به صورت دستی و پنوماتیکی ساخت ترکیه

نمایش قطعات

کلمپ های اتصال سریع خوابیده و فشرده ( نیوتنی ) به صورت دستی و پنوماتیکی ساخت ترکیه
کلمپ خوابیده و فشرده

کلمپ های اتصال سریع خوابیده و فشرده ( نیوتنی ) به صورت دستی و پنوماتیکی ساخت ترکیه

نمایش قطعات

کلمپ های اتصال سریع گیره ای ( نیوتنی ) به صورت دستی و پنوماتیکی ساخت ترکیه
U کلمپ گیره ای تیپ

کلمپ های اتصال سریع گیره ای ( نیوتنی ) به صورت دستی و پنوماتیکی ساخت ترکیه

نمایش قطعات

کلمپ های اتصال سریع ( نیوتنی ) به صورت دستی و پنوماتیکی ساخت ترکیه
C کلمپ گیره ای تیپ

کلمپ های اتصال سریع ( نیوتنی ) به صورت دستی و پنوماتیکی ساخت ترکیه

نمایش قطعات

کلمپ های اتصال سریع پیستونی ( نیوتنی ) به صورت دستی و پنوماتیکی ساخت ترکیه
کلمپ پیستونی

کلمپ های اتصال سریع پیستونی ( نیوتنی ) به صورت دستی و پنوماتیکی ساخت ترکیه

نمایش قطعات

کلمپ های اتصال سریع پنوماتیک ( نیوتنی ) به صورت دستی و پنوماتیکی ساخت ترکیه
کلمپ پنوماتیک

کلمپ های اتصال سریع پنوماتیک ( نیوتنی ) به صورت دستی و پنوماتیکی ساخت ترکیه

نمایش قطعات

کلمپ های اتصال سریع چند جهته ( نیوتنی ) به صورت دستی و پنوماتیکی ساخت ترکیه
کلمپ چند جهته

کلمپ های اتصال سریع چند جهته ( نیوتنی ) به صورت دستی و پنوماتیکی ساخت ترکیه

نمایش قطعات

کلمپ گیره ای قابل تنظیم ( نیوتنی ) به صورت دستی و پنوماتیکی ساخت ترکیه
کلمپ گیره ای قابل تنظیم

کلمپ گیره ای قابل تنظیم ( نیوتنی ) به صورت دستی و پنوماتیکی ساخت ترکیه

نمایش قطعات

کلمپ های اتصال سریع پنوماتیک چرخشی ( نیوتنی ) به صورت دستی و پنوماتیکی ساخت ترکیه
کلمپ پنوماتیک چرخشی

کلمپ های اتصال سریع پنوماتیک چرخشی ( نیوتنی ) به صورت دستی و پنوماتیکی ساخت ترکیه

نمایش قطعات

گیریپر پنوماتیک ( نیوتنی ) به صورت دستی و پنوماتیکی ساخت ترکیه
گیریپر پنوماتیک

گیریپر پنوماتیک ( نیوتنی ) به صورت دستی و پنوماتیکی ساخت ترکیه

نمایش قطعات

گیره قابل تنظیم ساخت ترکیه
گیره قابل تنظیم

گیره قابل تنظیم ساخت ترکیه

نمایش قطعات