محصولات

محصولات

انواع دیگر بلبرینگ یاتاقان
انواع دیگر بلبرینگ یاتاقان

انواع بلبرینگ یاتاقان ، حرکت نسبی قطعات را مقید می سازد تا در راستای مشخص شده انجام گیرد. ساخت تایوان

نمایش قطعات

 بلبرینگ یاتاقان روی شفت تنظیم با پیچ آلن
بلبرینگ یاتاقان با تنظیم پیچ آلن

بلبرینگ یاتاقان تنظیم با پیچ آلن ، حرکت نسبی قطعات را مقید می سازد در راستای مشخص انجام گیرد. ساخت تایوان

نمایش قطعات

بلبرینگ یاتاقان تنظیم با کلاهکی
بلبرینگ یاتاقان تنظیم با کلاهکی

بلبرینگ یاتاقان تنظیم با کلاهکی ، حرکت نسبی قطعات را مقید می سازد در راستای مشخص انجام گیرد. ساخت تایوان

نمایش قطعات

بلبرینگ یاتاقان تنظیم با بوش کونیک
بلبرینگ یاتاقان تنظیم با بوش کونیک

بلبرینگ یاتاقان تنظیم با بوش کونیک ، حرکت نسبی قطعات را مقید می سازد در راستای مشخص انجام گیرد. ساخت تایوان

نمایش قطعات