محصولات

محصولات

کلمپ قفل کن داخل سیلندر
کلمپ قفل کن داخل سیلندر

کلمپ قفل کن داخل سیلندر ، کلمپ مخصوص شفت و بال اسکرو ساخت آلمان

نمایش قطعات

کلمپ قفل کن روی شفت
کلمپ قفل کن روی شفت

کلمپ قفل کن روی شفت ، کلمپ مخصوص شفت و بال اسکرو ساخت آلمان

نمایش قطعات

کلمپ قفل کن دیسکی
کلمپ قفل کن دیسکی

کلمپ قفل کن دیسکی ، کلمپ مخصوص شفت و بال اسکرو ساخت آلمان

نمایش قطعات

کلمپ قفل کن پنوماتیک لینیر گاید
کلمپ قفل کن پنوماتیک لینیر گاید

کلمپ قفل کن پنوماتیک لینیر گاید ساخت آلمان

نمایش قطعات

کلمپ قفل کن دستی لینیر گاید
کلمپ قفل کن دستی لینیر گاید

کلمپ قفل کن دستی لینیر گاید ساخت آلمان

نمایش قطعات

کلمپ قفل کن چهار گوش روی شفت
کلمپ قفل کن پنوماتیک روی شفت

کلمپ قفل کن پنوماتیک چهار گوش روی شفت ، کلمپ مخصوص شفت و بال اسکرو ساخت آلمان

نمایش قطعات