محصولات

محصولات

انواع بال اسپیلاین (لینیر بوشینگ های شیاردار خطی)
SZ بال اسپیلاین سری

انواع بال اسپیلاین (لینیر بوشینگ های شیاردار خطی) ساخت تایوان از سایز 6 میلی متر تا 50 میلی متر

نمایش قطعات

انواع بال اسپیلاین (لینیر بوشینگ های شیاردار خطی)
SL بال اسپیلاین سری

انواع بال اسپیلاین (لینیر بوشینگ های شیاردار خطی) ساخت تایوان از سایز 6 میلی متر تا 50 میلی متر

نمایش قطعات

انواع بال اسپیلاین (لینیر بوشینگ های شیاردار خطی)
SO بال اسپیلاین سری

انواع بال اسپیلاین (لینیر بوشینگ های شیاردار خطی) ساخت تایوان از سایز 6 میلی متر تا 50 میلی متر

نمایش قطعات

شفت بال اسپیلاین
شفت بال اسپیلاین

شفت بال اسپیلاین ساخت تایوان

نمایش قطعات