قطعات

قطعات

پولی تایمینگ کد L050
L050

پولی تایمینگ کد L050 با گام 9.5 میلیمتر برای تسمه با پهنای 12 میلیمتر

pdf 3D

پولی تایمینگ کد L075
L075

پولی تایمینگ کد L075 با گام 9.5 میلیمتر برای تسمه با پهنای 19 میلیمتر

pdf 3D

پولی تایمینگ کد L100
L100

پولی تایمینگ کد L100 با گام 9.5 میلیمتر برای تسمه با پهنای 25 میلیمتر

pdf 3D